Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x

فیزیک در زندگی
موضوع: تکنولوژی و مکانیسم
لطفا لاگین کنید

توضیحات :

فیزیک یعنی زندگی ، فیزیک رو باید دید ، باید لمس کرد ، باید چشید1398تهیه شده توسط تیم فیزیک اپ با