Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x

کار
موضوع: کار و انرژی

توضیحات :

یک مفهوم بسیار جالب در فیزیک مکانیک ، کار انجام شده است ، چرا که با دونستن این مفهوم میتوان از طریق بسیار ساده تری به پاسخ و حل مسائل و تست ها دست پیدا کرد !    1398تهیه شده توسط تیم فیزیک اپ با